Powołanie do spadku

Powołanie do spadku – w jaki sposób ustala się krąg osób uprawnionych do dziedziczenia?

Zgodnie z polskim prawem powołanie do spadku może wynikać jedynie z dwóch tytułów: z ustawy bądź z testamentu.

Dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem na podstawie ustawy.

Jedyną możliwością rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci jest sporządzenie testamentu.

Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Chodzi zatem o sytuacje kiedy np. spadkodawca nie sporządzi testamentu, sporządzi testament nieważny albo odwoła testament, osoba która została powołana do spadku w testamencie odrzuci spadek lub nie żyje w chwili otwarcia spadku.

Możliwa jest sytuacja, że część spadku będzie dziedziczona na podstawie testamentu, a część na podstawie ustawy.

Dziedziczenie ustawowe co do części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Jednak Kodeks cywilny przewiduje wyjątki co do dziedziczenia ustawowego części spadku – instytucja podstawienia i przyrostu. Zagadnienie to jest złożone i zawsze wymaga dokładnej analizy konkretnego przypadku.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowo i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa spadkowego.