Kto może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu

Obecność świadków jest konieczna przy sporządzaniu testamentu allograficznego, ustnego, podróżnego i wojskowego.

Świadkiem przy sporządzaniu testamentu może być osoba obecna w chwili składania oświadczenia przez testatora i jednocześnie będąca odbiorcą oświadczenia, rozumiejąca to oświadczenie i zdająca sobie sprawę z własnej roli. O tym czy dana osoba może być świadkiem decyduje jej stan z chwili sporządzania testamentu.

Ustawodawca regulując kto może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu posłużył się katalogiem negatywnym. Wskazano cechy i okoliczności które uniemożliwiają bycie świadkiem. Wyróżniono bezwzględne i względne okoliczności świadczące o niemożności bycia świadkiem.

Bezwzględnie nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:

  • osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niewidomy, głuchy lub niemy,
  • osoba, która nie może czytać i pisać,
  • osoba, która nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament,
  • skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Jeżeli świadkiem przy sporządzeniu testamentu była osoba, która bezwzględnie nie może pełnić roli świadka, to testament jest nieważny.

Niezdolność względna do bycia świadkiem polega na tym, że świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

Jeżeli świadkiem była jedna z osób wymienionych powyżej, to okoliczność ta co do zasady nie powoduje nieważności całego testamentu, a jedynie nieważne jest postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Jeśli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowo i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa spadkowego.