Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony albo odwołany lot?

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony albo odwołany lot?

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów może być jedną z podstaw prawnych ubiegania się o odszkodowanie.

Ubiegając się o odszkodowanie na podstawie rozporządzenia nr 261/2004 nie musimy wykazywać szkody, ani przeprowadzać skomplikowanego postępowania dowodowego.

W pierwszej kolejności warto sprawdzić czy wielkość i przyczyny opóźnienia albo okoliczności odwołania lotu pozwalają na dochodzenie odszkodowania na podstawie rozporządzenia. Zobacz kiedy przysługuje Ci odszkodowanie.

Jeżeli nasz przypadek mieści się w sytuacjach wskazanych w rozporządzeniu w pierwszej kolejności należy zgłosić reklamację u obsługującego przewoźnika lotniczego. Czasami linie lotnicze opracowują swoje wzory formularzy reklamacyjnych, co ułatwia zgłoszenie roszczeń. W reklamacji należy podać przede wszystkim swoje dane kontaktowe, szczegółowe dane lotu (numer loty, data, port wylotu i przylotu, planowane godziny wylotu i przylotu, faktyczne godziny wylotu i przylotu) oraz opisać okoliczności sprawy.

Wiele linii lotniczych ma oddziały w Polsce, co znacznie ułatwia i przyspiesza kontakt. Adresy linii lotniczych można znaleźć np. na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Przewoźnik lotniczy ma 30 dni ma ustosunkowanie się do reklamacji. Jeżeli uzyskamy decyzję odmowną albo w terminie 30 dni nie uzyskamy żadnej odpowiedzi od przewoźnika, można wystąpić ze skargą do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Złożenie skargi do Prezesa ULC jest możliwe dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.

Do skargi należy dołączyć:

  • kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika,
  • kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika na reklamację, a jeśli nie otrzymaliśmy odpowiedzi to należy wskazać, że przewoźnik nie odpowiedział w terminie na reklamację dołączając np. potwierdzenie odbioru listu z reklamacją,
  • kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot.

Prezes ULC wydaje decyzję administracyjną, w której określa zakres naruszenia i termin jego usunięcia, czyli np. wskazuje kwotę należnego odszkodowania i termin jego zapłaty.

Od decyzji Prezesa ULC przysługuje skarga do sądu administracyjnego.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowo i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego.