Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ma bardzo duże znaczenie dla późniejszej odpowiedzialności za długi spadkowe.

Z chwilą śmierci spadkodawcy, jego prawa i obowiązki majątkowego przechodzą na jednego lub kilku spadkobierców.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Jest to termin prawa materialnego i nie podlega przywróceniu.

Dla zachowania 6-cio miesięcznego terminu wystarczające jest skierowanie w tym terminie wniosku do sądu o odebranie takiego oświadczenia. Oświadczenie, może być również złożone w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku, należy jednak we wniosku wskazać, iż strona będzie chciała złożyć stosowne oświadczenie.

Oświadczenie można również złożyć przed notariuszem albo w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie do sądu spadku.

W treści oświadczenia powinno znaleźć się:

  • imię i nazwisko spadkodawcy, data i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania,
  • tytuł powołania do spadku,
  • treść złożonego oświadczenia.

Oświadczenie może być złożone ustnie albo na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Jeśli oświadczenie zostało złożone ustnie, z tej czynności sporządza się protokół.

Nieważne jest oświadczenie złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Oświadczenie nie może być też odwołane.

Można złożyć oświadczenie o:

  • prostym przyjęciu spadku,
  • przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza
  • odrzuceniu spadku.

Proste przyjęcie spadku

Proste przyjęcie spadku powoduje odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.

Przykład: W skład spadku wchodzi samochód o wartości 30 tys. zł, oszczędności w kwocie 50 tys. zł. oraz długi o wartości 200 tys. zł. Spadkodawca złożył oświadczenie o prostym przyjęciu spadku. Wierzyciele spadkowi mogą dochodzić od spadkobiercy kwoty 200 tys. zł. Egzekucję mogą skierować zarówno do przedmiotów wchodzących w skład spadku (samochód, oszczędności), jak również do składników majątku osobistego spadkobiercy.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że spadkodawca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza lub spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Przykład: W skład spadku wchodzi: samochód o wartości 25 tys. zł, oszczędności o wartości 15 tys. zł, 1/2 udziału w nieruchomości o wartości 100 tys. zł oraz długi w wysokości 200 tys. zł. Spadkobierca złożył oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Stan czynny spadku wynosi 140 tys. zł (25 tys. + 15 tys. + 100 tys.), zatem spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe do kwoty 140 tys. zł. Egzekucja może być skierowana zarówno do przedmiotów wchodzących w skład spadku (samochód, oszczędności, udział w nieruchomości), jak również do składników majątku osobistego spadkobiercy. Do chwili działu spadku, spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe.

Odrzucenie spadku

Spadkobierca, który złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Przykład: W skład spadku wchodzi samochód o wartości 30 tys. zł, oszczędności w kwocie 50 tys. zł. oraz długi o wartości 200 tys. zł. Spadkodawca złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku, zatem nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe. Uwaga!!! W miejsce osoby odrzucającej spadek, do dziedziczenia mogą być powołane kolejne osoby.

Od 18 października 2015 r. jeśli spadkobierca nie złoży oświadczenia w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku, to jest to jednoznaczne z przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeśli otwarcie spadku (śmierć spadkobiercy) nastąpiło przed 18 października 2015 r., to zasadą jest, że brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powodował proste przyjęcie spadku, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowo i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa spadkowego.