Jakie skutki wywołuje orzeczenie rozwodu albo separacji

Rozwód a separacja – jakie wywołują skutki prawne

Jeśli przechodzisz kryzys w związku i zastanawiasz się nad możliwymi rozwiązaniami prawnymi sprawdź jakie skutki wywołuje rozwód a jakie separacja.

Rozwód

Zgodnie z regulacją ustawową, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednak pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Skutki orzeczenia rozwodu

Ustanie małżeństwa

Podstawowym skutkiem rozwodu jest to, iż w dniu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego dochodzi do ustania małżeństwa między stronami. Każdy z małżonków może ponownie zawrzeć małżeństwo.

Rozdzielność majątkowa

Orzeczenie rozwodu skutkuje również powstaniem rozdzielności majątkowej. Zatem konieczne będzie przeprowadzenie podziału majątku wspólnego pomiędzy byłymi małżonkami. Jeśli w trakcie małżeństwa obowiązywała rozdzielność majątkowa, to nie powstał majątek wspólny, więc nie przeprowadza się podziału.

Możliwość zmiany nazwiska

Po orzeczeniu rozwodu małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może wrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Stosowne oświadczenie można złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przez konsulem. Oświadczenie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Alimenty

Należy pamiętać, że pomimo ustania małżeństwa, małżonkowie mogą być zobowiązani do wzajemnej pomocy poprzez dostarczenie środków utrzymania (alimenty). Obowiązek ten jest kontynuacją wcześniejszego, polegającego na przyczynianiu się do zaspokajania potrzeb rodziny. Były małżonek jest pierwszą osobą z kręgu zobowiązanych do alimentacji.

Przesłanki ubiegania się o alimenty od byłego małżonka uzależnione są od tego czy, a jeśli tak, to które z małżonków jest uznane za winnego rozkładu pożycia.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od  małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania. Zakres żądania powinien odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego. Orzeczenie alimentów w takim przypadku nie jest uzależnione od tego czy małżonek niewinny znajduje się w niedostatku.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Sąd, na żądnie uprawnionego, ze względu na wyjątkowe okoliczności może przedłużyć wymieniony pięcioletni termin.

Separacja

Zgodnie z regulacją ustawową, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jednak pomimo zupełnego rozkładu pożycia separacja jest niedopuszczalna, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Podstawową różnicą między rozwodem a separacją są przesłanki orzekania. Separację orzeka się jeśli nastąpił zupełny rozkład pożycia a rozwód jeśli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeśli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

Skutki orzeczenia separacji

Orzeczenie separacji ma podobne skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Należy pamiętać, że małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji są zobowiązani do wzajemnej pomocy.

Rozdzielność majątkowa

Separacja, tak jak rozwiązanie małżeństwa skutkuje powstaniem rozdzielności majątkowej między małżonkami. Małżonkowie mogą zatem dokonać podziału majątku wspólnego, chyba że w trakcie trwania małżeństwa obowiązywała rozdzielność majątkowa.

Alimenty

W zakresie dostarczenia przez małżonków środków utrzymania obowiązują takie same zasady jak w przypadku obowiązku alimentacyjnego po rozwodzie. Nie stosuje się tylko przepisu dotyczącego wygaśnięcia obowiązku z upływem pięciu lat od orzeczenia separacji.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu rozwodów oraz separacji. Każda sprawa jest wielowątkowo i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.