Obniżenie kosztów wycieczki po zawarciu umowy. Kiedy podróżnemu przysługuje prawo do obniżenia ceny?

Obniżenie kosztów wycieczki po zawarciu umowy. Kiedy podróżnemu przysługuje prawo do obniżenia ceny imprezy turystycznej?

Zazwyczaj słyszymy informacje o podwyżce cen paliw, podatków, opłat lokalnych czy zmianie kursów walut, na które to powołują się organizatorzy przy podwyższeniu ceny imprezy już po podpisaniu umowy. Jednak co się dzieje w sytuacji przeciwnej, czyli gdy dojdzie do obniżenia cen? Czy mają one wpływ na cenę imprezy?

Jeżeli w umowie organizator umieszcza zapis o możliwości podwyższenia ceny imprezy turystycznej to w określonych przypadkach podróżnemu przysługuje prawo do obniżki ceny.

Prawo do obniżki ceny jest związane z obniżeniem kosztów, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Przypadki, w których podróżnemu przysługuje prawo do obniżki ceny są analogiczne do tych, w których organizator może podwyższyć cenę imprezy po zawarciu umowy.

Obniżenie ceny jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany:

  • ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania,
  • wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach,
  • kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.

Obniżka ceny ma zatem odpowiadać obniżeniu wskazanych powyżej kosztów.

Należy jednak pamiętać, że organizator turystyki może odliczyć od zwrotu należnego podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie podróżnego organizator turystyki ma obowiązek przedstawić dowód poniesionych kosztów obsługi.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego.