Podwyższenie ceny wycieczki po zawarciu umowy – w jakich przypadkach jest możliwe?

Podwyższenie ceny wycieczki po zawarciu umowy – w jakich przypadkach jest możliwe?

Organizator turystyki lub agent turystyczny, jeżeli sprzedaje usługę turystyczną, jeszcze przed zawarciem umowy musi poinformować podróżnego o cenie imprezy turystycznej, terminie jej zapłaty, wysokości przedpłaty oraz o wszelkich dodatkowych opłatach i kosztach. Jeśli dodatkowe opłaty lub koszty nie mogą być obliczone przed zawarciem umowy to podróżny powinien zostać poinformowany o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi może zostać obciążony.

Jeżeli przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej nie zostaniemy poinformowani o konieczności poniesie, oprócz ceny imprezy turystycznej, dodatkowych opłat i kosztów to nie mamy obowiązku ich ponoszenia.

Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy organizator chce podwyższyć cenę imprezy turystycznej po zawarciu umowy.

Zmiana warunków umowy

Podwyższenie ceny imprezy jest zmianą warunków umowy i jest ono możliwe tylko wtedy, gdy w umowie wyraźnie zastrzeżono taką ewentualność.

Umowa określa w jaki sposób będą obliczane zmiany cen. Podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany:

  • ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania,
  • wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach,
  • kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.

Żadne inne okoliczności, poza wymienionymi powyżej nie uprawniają organizatora do zmiany ceny imprezy.

Organizator nie może również zmienić ceny imprezy w każdym czasie. Cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Możemy być zatem spokojni, że o podwyższeniu ceny nie dowiemy się tuż przed wyjazdem, bądź już w trakcie wakacji.

Jeśli zaistnieją przesłanki do podwyższenia ceny imprezy i organizator będzie chciał skorzystać ze swojego uprawnienia to musi poinformować podróżnego na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny oraz uzasadnić podwyżkę i wskazać sposób jej obliczenia.

Trwały nośnik zgodnie z definicją ustawową to materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub przedsiębiorcy turystycznemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Obowiązek informacyjny zostanie spełniony zarówno gdy otrzymamy informację o zmianie ceny tradycyjnym listem papierowym, jak również w wiadomości e-mail.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego.