Chcesz sprzedać nieruchomość uzyskaną w spadku? Sprawdź kiedy należy zapłacić podatek?

Chcesz sprzedać nieruchomość uzyskaną w spadku? Sprawdź kiedy należy zapłacić podatek?

Często w skład spadku wchodzi nieruchomość lub część nieruchomości. Niestety nie zawsze spadkobiercy chcą zachować nieruchomość i płacić za jej utrzymanie. Czasami spadkobiercy wolą sprzedać nieruchomość i podzielić się środkami finansowymi. Co do zasady odpłatne zbycie nieruchomości, jeśli nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie danej nieruchomości, jest jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu.

Zmiana przepisów od stycznia 2019 r.

Do 2019 r. spadkobiercy, aby uniknąć opodatkowania musieli poczekać ze sprzedażą nieruchomości 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez nich nieruchomości. Jeśli zaś spadkobiercy sprzedali nieruchomość przed upływem 5 lat, to mogli skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży, w określonym terminie wydatkowali na własne cele mieszkaniowe.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Część zmian jest korzystna dla podatników i pozwala na sprzedaż nieruchomości od razu po jej nabyciu w spadku, bez obowiązku zapłaty podatku.

W nowych przepisach doprecyzowano w jaki sposób należy liczyć pięcioletni okres od nabycia lub wybudowania nieruchomości. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Powyższe zasady dotyczą odpłatnego zbycia:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Przykład: W 2018 roku zgodnie z postanowieniem Sądu spadek po osobie A nabyła w całości osoba B. W skład spadku wchodzi mieszkanie, które osoba A kupiła w 2012 r. Osoba B w dniu 15.07.1019 r. sprzedała odziedziczoną nieruchomość. Sprzedaż ta nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem nastąpiła po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym osoba A (spadkodawca) nabyła nieruchomość. Zatem na osobie B nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia odziedziczonej nieruchomości.

Dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość

Często spadkobiercami jest kilka osób, które stają się współwłaścicielami nieruchomości. Jeśli nie korzystają oni wspólnie z nieruchomości to będą chcieli sprzedaż nieruchomość albo uzyskać spłatę swojego udziału od osoby, która chce zachować nieruchomość. Dział spadku może polegać na tym, że jednemu ze spadkobierców zostanie przyznana wyłączną własność nieruchomości z obowiązkiem spłaty pozostałych spadkobierców.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia nieruchomości, odpowiednio jej nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Przykład: Małżonkowie są na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej właścicielami mieszkania. Jedno z małżonków umiera. Spadkobiercami są: małżonek oraz syn i córka, w częściach równych. W skład spadku wchodzi ½ mieszkania. Zatem każdy z 3 spadkobierców (małżonek, córka i syn) będzie dziedziczył po 1/3 z udziału wchodzącego w skład spadku, czyli z ½ udziału w mieszkaniu. Małżonkowi będzie przysługiwał udział 4/6 (1/2 udziału, który do niego należał + 1/6 udziału nabyta w drodze spadku) we własności mieszkania a dzieciom po 1/6 udziału. Wartość mieszkania oszacowano na 600 000 zł. Dokonano działu spadku, w wyniku którego małżonek stał się wyłącznym właścicielem mieszkania a dzieciom przysługiwały spłaty po 100 000 zł. Spłata nie przekraczała przysługujących dzieciom udziałów w spadku, zatem nie stanowi ona odpłatnego zbycia nieruchomości i nie powstaje obowiązek zapłaty podatku.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa spadkowego.