Zaprzeczenie ojcostwa – kto może złożyć pozew?

Zaprzeczenie ojcostwa – kto może złożyć pozew?

Jeśli w akcie urodzenia dziecka jako ojciec wpisany jest mężczyzna, który nie jest biologicznym ojcem to konieczne może okazać się wystąpienie do sądu o zaprzeczenie ojcostwa.

Domniemanie ojcostwa

Czasami zdarza się, że małżonkowie decydując się na rozstanie i nowy związek, nie występują o rozwód czy o separację. Jeśli z nowego związku urodzi się dziecko, którego ojcem jest inny mężczyzna niż mąż matki to w akcie urodzenia dziecka, jako ojciec zostanie wskazany mąż matki. Ma bowiem zastosowanie domniemanie ojcostwa uregulowane w art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Domniemanie ojcostwa polega na tym, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.

Domniemanie ojcostwa może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Termin na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć:

  1. mąż matki,
  2. matka dziecka,
  3. dziecko po osiągnięciu pełnoletności,
  4. prokurator

Ad. 1.

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa powinno być wytoczone przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku.

Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę.

Ad. 2.

Matka dziecka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa powinno być wytoczone przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku.

Ad.3.

Dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.

Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Ad.4.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, prokurator może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Wytoczenie przez prokuratora powództwa o zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zmarło po osiągnięciu pełnoletności.

Mąż matki, matka oraz dziecko mogą wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa tylko w terminie wskazanym w ustawie. Po upływie tego terminu uprawnienie do wytoczenia powództwa wygasa. Wtedy należy zwrócić się do prokuratora o to, żeby wytoczył powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Prokurator bowiem może wytoczyć powództwo w każdym czasie.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.