Koronawirus a rezygnacja z wycieczki/imprezy turystycznej

Koronawirus a rezygnacja z wycieczki/imprezy turystycznej

Wyjazd na urlop to dla wielu osób najbardziej oczekiwany czas w roku. Niestety pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 wielu osobom utrudniła bądź uniemożliwiła skorzystanie z wcześniej zarezerwowanych wycieczek. Co w takiej sytuacji może zrobić podróżny?

Gdzie szukać informacji o uprawnieniach przysługujących podróżnemu?

Podstawowym aktem prawnym regulującym zorganizowane podróżowanie tzn. warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych, obowiązki biura podróży i uprawnienia podróżnego jest ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ustawa ta wdrożyła do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Zmiana terminu/kierunku wyjazdu

Organizacja imprezy turystycznej może napotkać różne problemy. Trzeba liczyć się z tym, że mogą wystąpić nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności, które utrudnią bądź uniemożliwią realizację wycieczki. Zgodnie z dyrektywą mogą one obejmować działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpie­czeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej.

Jeśli nadzwyczajne okoliczności dotyczą części krajów, to biura podróży proponują alternatywne kierunki wycieczek albo zmianę terminu wyjazdu. Jeśli propozycja biura podróży nam odpowiada to możemy udać się na inną wycieczkę, niż początkowo wskazana w umowie i wykorzystać wcześniej zaplanowany urlop albo wybrać inny termin wyjazdu. Jednak może zdarzyć się, że szczególnie zależało nam na określonej destynacji albo nie możemy przełożyć wcześniej zaplanowanego urlopu. W takie sytuacji można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej.

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych: „Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie”.

Zwykle w przypadku odstąpienia od umowy podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za odstąpienie albo opłata ta jest potrącana ze zwracanej przez biuro ceny wycieczki. Wysokość opłaty za odstąpienie często jest uzależniona od tego w jakim czasie przez rozpoczęciem wycieczki doszło do odstąpienia od umowy.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności podróżny może odstąpić od umowy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie. Jest to uprawnienie bardzo korzystne dla podróżnego, gdyż ryzyko poniesienia kosztów wcześniejszych rezerwacji obciąża biuro podróży.

Jednak, aby podróżny mógł skorzystać z takiego uprawniania muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki wskazane w przepisie:

  • wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie,
  • okoliczności te muszą mieć znaczny wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Odnosząc  powyższe regulacje do obecnej sytuacji, czyli pandemii koronawirusa należy uznać, że może stanowić ona nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności. Co do zasady uznaje się, że należy jednak ocenić czy w miejscu, do którego mieliśmy pojechać odnotowywane są zachorowania, w jakiej liczbie oraz jakie środki bezpieczeństwa są wprowadzane. Jeśli występują ograniczenia w przemieszczaniu się, zalecenia co do pozostawania w domu, to z pewnością będą to okoliczności, które mają znaczny wpływ na realizację imprezy turystycznej. Podobnie, gdy istnieją ograniczenia w ruchu lotniczym, wprowadzane są obostrzenia co do możliwości przekroczenia granicy, czy obowiązkowe kwarantanny po wjeździe do danego państwa, to takie okoliczności uniemożliwiają realizację imprezy turystycznej. Podstawowym celem wzięcia udziału w imprezie turystycznej jest przyjemność wypoczynku, uzyskania spokoju, relaksu i poczucia komfortu. Zatem gdy po przyjeździe do miejsca docelowego mielibyśmy zostać poddani kwarantannie albo możliwość realizacji programu wycieczki byłaby znacznie ograniczona, taka impreza turystyczna nie spełniłaby zadania.

Zatem w takich sytuacjach podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej. Biuro podróży może zaproponować inny termin wycieczki albo inny kierunek wyjazdu. Jeśli jednak podróżny nie będzie chciał skorzystać z przedstawionych propozycji, to organizator powinien dokonać zwrotu wszelkich opłat i wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Podróżnemu nie przysługuje żadne odszkodowanie czy zadośćuczynienia z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z usług naszej Kancelarii.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego.