Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu choroby w czasie epidemii

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu choroby w czasie epidemii

Jeśli otrzymamy z sądu wezwanie do osobistego stawiennictwa, to mamy obowiązek przyjść do sądu w wyznaczonym terminie. Gdy świadek nie stawi się w sądzie i nie usprawiedliwi swojej nieobecności to sąd ukarze go grzywną a w razie ponownego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa może zarządzić przymusowe sprowadzenie. Jeżeli zaś jedna ze stron w rozpoznawanej sprawie, pomimo wezwania nie stawi w to sądzie to w niektórych przypadkach sąd może ukarać ją grzywną albo pominąć dowód z jej przesłuchania.

Sposób usprawiedliwienia nieobecności

Zgodnie z art. 2141 § 1 kodeksu postępowania cywilnego usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.

W sprawach karnych obowiązują analogiczne zasady, zgodnie z art. 117 § 2a kodeksu postępowania karnego Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania, których obecność była obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, wystawionego przez lekarza sądowego.

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami COVID-19. Z uwagi na powyższe ustawodawca zdecydował o złagodzeniu zasady usprawiedliwiania nieobecności w sądzie z powodu choroby. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695, ze zm.): „W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym”.

Należy zatem uznać, że do usprawiedliwienia nieobecności w sądzie z powodu choroby wystarczające będzie zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby (zwolnienie lekarskie). Nie musi to być zaświadczenie wydane przez lekarza sądowego.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego.