Były żołnierz zawodowy ma prawo do odprawy emerytalnej

Były żołnierz zawodowy ma prawo do odprawy emerytalnej

Żołnierze zawodowi po zwolnieniu ze służby wojskowej, mając ustalone prawo do emerytury wojskowej, często podejmują pracę w „cywilnych” instytucjach i prywatnych przedsiębiorstwach. Czy rozwiązując stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, były żołnierz zawodowy uzyskuje prawo do odprawy emerytalnej?

Odprawa rentowa lub emerytalna

Zgodnie z art. 921 § 1 Kodeksu pracy: „Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia”. Jest to ogólna regulacja ustanawiająca minimalne uprawnienia pracownika z tytułu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. W układach zbiorowych pracy czy regulaminach wynagradzania mogą być przewidziane uprawniania korzystniejsze dla pracownika, czyli wyższa wysokość odprawy. Często spotykane są wewnętrzne regulacje, zgodnie z którymi pracownik otrzymuje odprawę w wysokości trzymiesięcznego czy sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Bardziej korzystne uprawnienia co do wypłaty odprawy emerytalnej wynikać mogę również z regulacji ustawowych. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce nauczycielom akademickim przechodzącym na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje prawo do jednorazowej odprawy w uczelni stanowiącej jego podstawowe miejsce pracy, w wysokości 300% wynagrodzenia zasadniczego otrzymanego za ostatni pełny miesiąc zatrudnienia. Zasady te stosuje się również do pracownika niebędącego nauczycielem akademickim.

Odprawa dla byłego żołnierza zawodowego

Zdarza się, że pracodawcy odmawiają wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi, który ma ustalone prawo do emerytury wojskowej, wskazując, że pracownik ten otrzymał odprawę pieniężną w związku ze zwolnieniem ze służby wojskowej.

Jest to błędne stanowisko, gdyż odprawa pieniężna, która wypłacana jest w związku ze zwolnieniem ze służby wojskowej, jest niezależna od powodu zwolnienia. Nie jest to również świadczenie ze stosunku pracy a żołnierz zawodowy nie jest pracownikiem. Odprawa ta nie jest uzależniona od uzyskania uprawnienia do „wojskowej” emerytury. Stanowisko takie zostało potwierdzone np. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2015 r., sygnatura: I PK 1/15.

Dodatkowo Sąd Najwyższy podkreślił, że z przepisów Kodeksu pracy nie wynika, żeby uprawnienie do odprawy emerytalnej było uzależnione od uzyskania prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że zmiana statusu pracownika lub pracownika – emeryta na status wyłącznie emeryta jest przejściem na emeryturę w rozumieniu art. 921 § 1 Kodeksu pracy. Dla tak rozumianego przejścia na emeryturę pozostaje bez znaczenia okoliczność nabycia uprawnień do emerytury przed nawiązaniem stosunku pracy.

Zatem jeśli żołnierz, po zwolnieniu ze służby wojskowej, podejmie pracę to rozwiązując stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę ma prawo do jednorazowej odprawy.

 


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy.