Najem mieszkania przez małżonków

Najem mieszkania przez małżonków

Zawierając umowę najmu wskazujemy strony tej umowy, czyli wynajmującego i najemcę. Jeśli najemcami są małżonkowie to czasami w umowie są wskazani obydwoje a czasami jedno z nich. Czy ma to wpływ na prawa małżonków wynikające z umowy najmu oraz np. na zobowiązanie do zapłaty czynszu najmu?

Małżonkowie jako współnajemcy

Ustawodawca dostrzegając konieczność ochrony praw małżonków zdecydował o szczególnym uregulowaniu ich praw, jako najemców lokali. Zgodnie z artykułem 6801 kodeksu cywilnego: Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa.

Powyższe oznacza, że bez względu na to czy obydwoje małżonkowie będą wskazani w umowie jako najemcy lokalu, stają się oni współnajemcami lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że:

  1. nawiązanie stosunku najmu nastąpiło w trakcie trwania małżeństwa,
  2. lokal ten ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych założonej rodziny.

Jeśli zatem małżonkowie, bądź jeden z nich zawiera umowę najmu lokalu mieszkalnego, w którym małżonkowie będą realizować swoje potrzeby mieszkaniowe, to obydwoje małżonkowie są współnajemcami tego lokalu. Jeżeli zaś jeden z małżonków zawiera umowę najmu lokalu, wyłącznie dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych lub potrzeb własnych i innych osób niż małżonek bądź innych członków rodziny, to tylko ten z małżonków jest najemcą lokalu.

Ustrój majątkowy małżeński a prawo najmu

Małżonkowie stają się współnajemcami lokalu niezależnie od tego czy istnieje między nimi ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej czy zdecydowali się zawrzeć umowę majątkową małżeńską i w inny sposób uregulować stosunki majątkowe (np. rozdzielność majątkowa). Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

Z chwilą ustania małżeństwa, prawo najmu lokalu zostaje objęte wspólnością w częściach ułamkowych. Podział prawa najmu następuje łącznie z podział składników objętych uprzednio wspólnością majątkową małżeńską.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego.