Jak ustalić wysokość alimentów na dziecko?

Jak ustalić wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość alimentów na dziecko ustalana jest każdorazowo przez sąd indywidualnie. Nie istnieją żadne wytyczne ile powinny minimalnie bądź maksymalnie wynosić alimenty na dziecko. Dodatkowo to, że sąd ustalił alimenty na dziecko znajomej osoby w wysokiej kwocie, nie oznacza że możemy żądać alimentów w podobnej wysokości czy że ustalenie przez sąd alimentów w niższej wysokości jest niesprawiedliwe.

Kto jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci?

W pierwszej kolejności to oczywiście rodzice są zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci. Obowiązek ten dotyczy dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Gdy rodzice nie będą w stanie wypełniać swojego obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, obowiązek ten obciąża dalszych członków rodziny.

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów każdorazowo ustalana jest indywidualnie i zależy, w szczególności od wieku, stanu zdrowia i potrzeb małoletniego oraz zarobków i majątku oraz poziomu życia rodziców.

Stosownie do art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Zatem, aby przystąpić do oszacowania kwoty alimentów dla dziecka, w pierwszej kolejności należy ustalić ile wynoszą rzeczywiste miesięczne koszty utrzymania dziecka. Na koszty te składają się m.in. wydatki na utrzymanie mieszkania/domu (czynsz, opłaty za media), wyżywienie, odzież i obuwie, środki czystości, wydatki szkolne/przedszkolne (książki, przybory, wycieczki), koszty leków i wizyt lekarskich (jeśli dziecko cierpi na jakieś choroby, dolegliwości). W zależności od wieku dziecka, jako koszty utrzymania można wskazywać również wydatki na zakup zabawek, rozrywkę (kino, teatr, muzeum itd.), opłaty za abonament telefoniczny dziecka, Internet czy kieszonkowe dla dziecka.

Po wyliczeniu miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, należy ustalić jakie są możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców. Należy podkreślić, że sąd powinien ustalić możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców a nie poprzestać jedynie na ustaleniu wysokości aktualnie uzyskiwanego wynagrodzenia/osiąganego dochodu. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego ustala się w oparciu o zarobki i dochody, które może i powinien uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Ponadto dzieci mają prawo do równego poziomu życia z rodzicami. Jeśli zatem przed rozstaniem rodzice małoletniego wyjeżdżali z nim na zagraniczne wakacje, płacili za zajęcia dodatkowe, prywatną szkołę itd., to również po rozstaniu, jeśli pozwalają na to ich możliwości zarobkowe i majątkowe, koszty wyjazdów i zajęć mogą być uznane za usprawiedliwione koszty i będą wypływały na wysokość alimentów.

Dodatkowo należy pamiętać, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Jeśli zatem jeden z rodziców w znikomym zakresie bądź w ogóle nie sprawuje opieki nad dzieckiem, to może w znacznie większym udziale zostać obciążony kosztami utrzymania dziecka.

Do kiedy należy płacić alimenty na dziecko?

Co do zasady rodzice zobowiązani są do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka do momentu, kiedy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z chwilą uzyskania przez dziecko określonego wieku np. osiągnięcia pełnoletności czy ukończenia studiów. Zatem również czas trwania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest każdorazowo oceniany indywidualnie.

Stosownie do art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

Jak wskazano powyżej, obowiązek rodziców łożenia na pełnoletnie dziecko nie jest nieograniczony. Jeśli bowiem pełnoletnie dziecko nie jest zainteresowane ani kontynuowaniem nauki, ani podjęciem pracy to rodzic, który zgodnie z orzeczeniem sądu jest zobowiązany do płacenia alimentów, może wystąpić do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowa i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z pomocy adwokata.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.