Nasi adwokaci specjalizują się w sprawach z zakresu prawa pracy w Warszawie m.in.: sprawy o odwołanie od wypowiedzenia umowy, odszkodowania, przygotowanie projektów umów i regulaminów.

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, związane ze stosunkiem pracy.

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym prawa pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Normy prawa pracy regulowane są również w innych ustawach np. ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz aktach wykonawczych a także układach zbiorowych pracy, porozumieniach zbiorowych, regulaminach i statutach określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Zatem w przypadku tych umów mają zastosowanie przepisy prawa pracy.

Umowa zlecenia oraz umowa o dzieło nie są umowami o pracę i nie stosuje się do nich norm Kodeksu pracy. Umowy te uregulowane są w Kodeksie cywilnym i zastosowanie do nich mają normy praca cywilnego.

Najczęstsze sprawy z zakresu prawa pracy to:

 • odwołanie do sądu od wypowiedzenia o pracę,
 • odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • zakaz konkurencji,
 • mobbing,
 • wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy,
 • odwołanie pracownika z urlopu,
 • ochrona wynikająca z macierzyństwa i rodzicielstwa,
 • odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.

Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowywaniem opinii prawnych oraz reprezentowaniem klientów przed sądami.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu z adwokatem.

Najważniejsze informacje z zakresu prawa pracy

Prawo pracy – urlop wypoczynkowy

Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu pracy od którego zależy wymiar urlopu wlicza się okresy wcześniejszego zatrudniania oraz okresy nauki.

Jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiary czasu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Prawo pracy – wypowiedzenie umowy o pracę

Zarówno pracodawca jak i pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Prawo pracy – odwołanie do sądu w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę należy wnieść do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Jeśli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony, to w odwołaniu może żądać ustalenia bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu to może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Jeśli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny, to w odwołaniu może żądać wyłącznie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

Jeśli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony, to w odwołaniu może żądać odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Prawo pracy – sąd pracy

Powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana.

W sprawach z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane, właściwy będzie sąd rejonowy bez względu na wartość przedmiotu sporu (dochodzoną kwotę).

Prawo pracy – urlop macierzyński i rodzicielski

Co do zasady urlop macierzyński przysługuje pracownicy. Wynosi on:

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

 • 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 34 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Urlop rodzicielski przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka. Mogą oni jednocześnie korzystać z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać odpowiednio 32 albo 34 tygodni.

Ostatnie artykuły