Czym jest prawo mieszkaniowe?

Prawo mieszkaniowe (prawo nieruchomości) jest bardzo szeroka dziedziną i obejmuje zarówno sprawy z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego jak i podatkowego.

Zagadnienia związane z prawem mieszkaniowym stają się szczególnie istotne dla osób, które są zainteresowane rozporządzeniem nieruchomością – kupnem, sprzedażą, zamianą, darowizną lokalu mieszkalnego albo chcą wystąpić o ustalenie prawa do lokalu lub przydział lokalu.

Powszechnie używa się pojęć: mieszkanie komunalne, socjalne, spółdzielcze, służbowe czy odrębna własność lokalu. Rodzaj prawa do lokalu ma znaczenie dla praw i obowiązków użytkownika lokalu. Różne będą także koszty związane z utrzymaniem poszczególnych rodzajów lokali.

Inaczej wygląda sposób zarządzania nieruchomością i podejmowania decyzji w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Z lokalem mieszkalnym mogą być związane również sprawy o eksmisję, zameldowanie na pobyt stały lub czasowy albo wymeldowanie, ustalenie wysokości podatku od nieruchomości albo opłaty z tytułu użytkowania wieczystego itd.

Pomoc w zakresie prawa mieszkaniowego obejmuje sprawy na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Najczęstsze sprawy z dziedziny prawa mieszkaniowego to:

  • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
  • żądanie rozstrzygnięcia przez Sąd, w razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali,
  • przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów,
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności np. zaświadczenia, wpisy w księgach wieczystych,
  • eksmisja.

Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowywaniem opinii prawnych oraz reprezentowaniem klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu z adwokatem.

Najważniejsze informacje o rodzajach prawa do lokalu:

Mieszkanie komunalne – stanowi własność gminy i służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Rada gminy w uchwale ustala zasady i kryteria wynajmowania lokali komunalnych. Podstawowym kryterium uzyskania mieszkania komunalnego jest brak własnego mieszkania i osiąganie dochodu na członka gospodarstwa domowego ustalonego w uchwale.

Mieszkanie socjalne – również stanowi własność gminy i służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, jednak przeznaczone jest dla osób nie osiągających dochodu albo osiągających bardzo niski dochód. Często są to lokale o obniżonym standardzie. Sąd orzeka o prawie do lokalu socjalnego np. w sprawie o eksmisję.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – jest formą prawa do lokalu, którego właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Prawo do lokalu przysługuje na podstawie umowy zawartej ze spółdzielnią, w której osoba zainteresowana zobowiązała się do wniesienia określonego wkładu. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie podlega sprzedaży.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – jest ograniczonym prawem rzeczowym. Polega na prawie do korzystania z lokalu oraz rozporządzania nim (może być przedmiotem sprzedaży, podlega dziedziczeniu). Właścicielem lokalu pozostaje spółdzielnia mieszkaniowa. Uprawniony po spełnieniu określonych warunków może wystąpić do spółdzielni z wnioskiem o wykup mieszkania.

Mieszkanie służbowe – przysługuje w związku z wykonywaniem określonego zawodu. Obecnie mieszkania służbowe przysługują np. służbom mundurowym – wojsko,  policja, straż graniczna.

Odrębna własność lokalu – ustanowienie odrębnej własności lokali reguluje ustawa o własności lokali. Przedmiotem odrębnej własności może być samodzielny lokal. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Ogół właścicieli lokali w danej nieruchomości tworzy wspólnotę mieszkaniową.

Ostatnie artykuły