Rozwód polega na rozwiązaniu przez sąd związku małżeńskiego na żądanie jednego bądź obojga małżonków.

Orzeczenie rozwodu może pociągać za sobą wiele konsekwencji w różnych dziedzinach życia. Wyrok, oprócz oczekiwanego rozwiązania małżeństwa, może zawierać rozstrzygnięcie o:

 • winie za rozkład pożycia,
 • sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • kontaktach z dziećmi,
 • alimentach – zarówno na dzieci, jak i na byłego małżonka,
 • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków, przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania,
 • eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania,
 • podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków,
 • podziale majątku wspólnego.

Wielość możliwych rozstrzygnięć w postępowaniu w sprawie o rozwód oraz występujące często silne, negatywne emocje, mogą znacznie utrudniać osiągnięcie zadowalającego rozstrzygnięcia. Dlatego też warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże ocenić sytuację, udzieli porady, wytłumaczy przebieg postępowania i przedstawi możliwe rozwiązania.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie sprawy:

 • udzielamy porad prawnych – zarówno przed jaki i w trakcie postępowania sądowego,
 • prowadzimy spotkania małżonków w celu próby osiągnięcia kompromisu co do spraw rozstrzyganych w wyroku rozwodowym np. władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty,
 • opracowujemy porozumienia rodzicielskie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,
 • sporządzamy projekty pism procesowych np. pozew o rozwód, odpowiedź na pozew, wniosek o zabezpieczenie,
 • reprezentujemy klientów przed sądem – czuwamy nad przebiegiem postępowania sądowego, na bieżąco informujemy klientów o stanie sprawy oraz opracowujemy z klientem strategię działania.

Jeśli decydujesz się na samodzielne złożenie pozwu o rozwód, zachęcamy do skorzystania z porady prawnej podczas której adwokat wyjaśni przebieg postępowania, możliwe rozstrzygnięcia i ich skutki. Pamiętaj, że orzeczenie w wyroku rozwodowym o winie za rozkład pożycia, ma wpływ na ewentualne późniejsze roszczenia o alimenty na rzecz byłego małżonka.

Zapraszamy do kontaktu z adwokatem.

Najważniejsze informacje w sprawie o rozwód

Do jakiego sądu w Warszawie należy złożyć pozew o rozwód?

Sprawy o rozwód należą do właściwości sądów okręgowych. Powództwo należy wytoczyć przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich nadal ma w tym okręgu miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Opłata od pozwu o rozwód

Pozew o rozwód podlega opłacie stałej w wysokości 600,00zł. Sąd, w razie orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron, po uprawomocnieniu się wyroku zwróci stronie połowę uiszczonej opłaty od pozwu.

Czy rozprawa rozwodowa jest jawna?

Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności.

Postępowanie dowodowe

Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron.

Dowodami w sprawie mogą być np.:

 • zeznania świadków,
 • wiadomości sms, e-mail, zdjęcia,
 • dokumenty,
 • przesłuchanie stron.

W sprawie o rozwód sąd z urzędu zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron.

Świadkami w sprawie o rozwód nie mogą być małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu.

Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.

Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron.

Niestawiennictwo stron na rozprawie

Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednak w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu.

Podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie.

Jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu.

Ogłoszenie wyroku

Pomimo tego że posiedzenia w sprawie o rozwód odbywają się przy drzwiach zamkniętych, to ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie odbywa się publicznie.

Ostatnie artykuły