Nasi adwokaci specjalizują się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w Warszawie m.in.: rozwód, separacja, podział majątku, alimenty.

Czym jest prawo rodzinne i opiekuńcze?

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest bardzo specyficzną dziedziną prawa. Nie zastanawiamy się nad tym, ale reguluje wiele spraw życia codziennego np. zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, ustanie małżeństwa, stosunki między rodzicami i dziećmi, przysposobienie czy obowiązek alimentacyjny.

Powiązanie skomplikowanej procedury sądowej z budzącymi silne emocje rozstrzygnięciami często utrudnia samodzielne i skuteczne działanie przed sądem.

Dla wielu osób wizyta w sądzie jest bardzo stresująca. Dodatkowo sprawy rodzinne często budzą silne emocje, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. W naszej Kancelarii klient może liczyć nie tylko na fachową poradę, ale również indywidualne podejście, zrozumienie problemu oraz empatię. 

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prowadzimy sprawy na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Najczęstsze sprawy z zakresu prawa rodzinnego to:

  • rozwód,
  • separacja,
  • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd,
  • ustalenia albo zmiana kontaktów z dzieckiem,
  • alimenty m.in.: ustalenie alimentów, podwyższenie albo obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
  • powierzenie wykonywania, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • wyrażenie zgody na dokonanie przez rodziców czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka np. odrzucenie spadku w imieniu małoletniego,
  • ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwo,
  • ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa.

Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowywaniem opinii prawnych oraz reprezentowaniem klientów przed sądami.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu z adwokatem.

Rozwód – skorzystaj z usług adwokata w Warszawie

rozwód

Rozwód jest zjawiskiem niepożądanym, ale jeszcze gorszym rozwiązaniem jest sztuczne podtrzymywanie małżeństwa. Rozpad małżeństwa często wiąże się z poważnym konfliktem między małżonkami, silnymi emocjami i wzajemnymi oskarżeniami. Dlatego, aby skupić się na sprawach istotnych dla postępowania rozwodowego, niezbędne może okazać się powierzenie prowadzenia sprawy pełnomocnikowi.

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Sąd orzeknie rozwód, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Długość postępowania sądowego w sprawach o rozwód zależy przede wszystkim od stanowiska małżonków oraz zakresu spraw, o których ma orzekać Sąd. W przypadku zgodnego wniosku małżonków o zaniechanie orzekania o winie za rozkład pożycia, Sąd będzie mógł wydać wyrok po jednym terminie rozprawy. Dłużej będzie trwała sprawa, w której konieczne będzie rozstrzygnięcie o winie za rozkład pożycia, władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, kontaktach z dzieckiem, alimentach czy sposobie korzystania z mieszkania.

Alimenty – skorzystaj z usług adwokata w Warszawie

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczeniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Najczęściej obowiązek alimentacyjny polega na przekazywaniu uprawnionemu określonej sumy pieniężnej. Do świadczeń alimentacyjnych zobowiązani są co do zasady krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny może obciążać również małżonków po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji.

Szczególnym rodzajem obowiązku alimentacyjnego jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci istnieje również po uzyskaniu przez dziecko  pełnoletności.

Podział majątku – skorzystaj z usług adwokata w Warszawie

podzial majatku

Jednym ze skutków orzeczenia rozwodu albo separacji jest powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Zatem konieczne będzie przeprowadzenie podziału majątku wspólnego. Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków często wzbudzają więcej emocji niż sama sprawa o rozwód czy separację. Postępowanie o podział majątku polega na ustaleniu jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego, jaka jest wartość tych składników oraz któremu z małżonków zostaną przyznane poszczególne składniki majątki, za odpowiednią spłatą lub dopłatą na rzecz drugiego z małżonków. W postępowaniu o podział majątku wspólnego można żądać ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz ustalenia jakie wydatki i nakłady z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego małżonków lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

Ostatnie artykuły