Nasi adwokaci specjalizują się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w Warszawie m.in.: sprawy o rozwód, o alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów czy ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego (uchylenie alimentów).

Najczęściej alimenty są kojarzone ze sprawą o rozwód i ustaleniami rodziców co do pokrywania kosztów utrzymania wspólnych małoletnich dzieci. Rozstrzygnięcie o alimentach jest jednym z elementów wyroku rozwodowego. Często to właśnie wysokość alimentów powoduje największy konflikt pomiędzy rozstającymi się małżonkami. To na rodzicu, który reprezentuje dziecko w sprawie o alimenty ciąży ciężar dowodu, czyli wykazania kosztów utrzymania dziecka. Często koszty wskazywane w pozwie są znacznie zawyżone, w stosunku do rzeczywistych kosztów, ale część kosztów nie jest wykazywana bądź odpowiednio udokumentowana. Dlatego też warto skorzystać z pomocy adwokata. Profesjonalny pełnomocnik posiadający wiedzę i doświadczenie w sprawach rodzinnych pomoże w osiągnięciu korzystnego rozstrzygnięcia.

Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie obciąża tylko rodziców w stosunku do dzieci. Alimenty mogą być zasądzone również na rzecz byłego współmałżonka oraz innych członków rodziny znajdujących się w niedostatku.

Nasza kancelaria w Warszawie świadczy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie sprawy:

  • udzielamy porad prawnych – zarówno przed jaki i w trakcie postępowania sądowego,
  • prowadzimy spotkania w celu próby osiągnięcia kompromisu,
  • sporządzamy pisma procesowe np. pozew o rozwód, pozew o alimenty (podwyższenie albo obniżenie alimentów), wniosek o zabezpieczenie,
  • reprezentujemy klientów przed sądem – czuwamy nad przebiegiem postępowania sądowego, na bieżąco informujemy klientów o stanie sprawy oraz opracowujemy z klientem strategię działania.

Jeśli decydujesz się na samodzielne złożenie pozwu o rozwód albo pozwu o alimenty, zachęcamy do skorzystania z porady prawnej podczas której adwokat wyjaśni przebieg postępowania, pomoże zgromadzić materiał dowodowy oraz wytłumaczy możliwe rozstrzygnięcia i ich skutki.

Zapraszamy do kontaktu z adwokatem.

Najważniejsze informacje – alimenty Warszawa

Alimenty na rzecz małoletniego dziecka

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, jeśli dziecko nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Żaden przepis nie wprowadza granicy wieku, do którego dziecko jest uprawnione do otrzymywania alimentów. Rodzice nie są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych, jeśli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Wysokość alimentów na rzecz dziecka

Trudno wskazać konkretną wysokość alimentów na dziecko. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (czyli dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (czyli rodzica). Zatem konieczność stosowania przez dziecko specjalnej diety, przyjmowania leków, korzystania z terapii ma wpływ na wysokość alimentów. Czynnikami, od których uzależniona jest wysokość alimentów są również zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Sąd nie kieruje się tylko wysokością wynagrodzenia, które w danym czasie otrzymuje rodzic, ale jego możliwościami zarobkowymi, czyli tym ile mógłby zarabiać. Ponadto należy pamiętać, że dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Alimenty na rzecz członka rodziny

Uprawnieni do otrzymania alimentów, oprócz dzieci, mogą być także inni członkowie rodziny. Jednak osoby te uprawnione są do świadczeń alimentacyjnych tylko wtedy gdy znajdują się w niedostatku. Obowiązek dostarczania środków utrzymania a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej (czyli wnuki, dziadkowie itd.) oraz rodzeństwo. Określona jest również kolejność osób zobowiązanych do alimentacji. Są to najpierw zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), później wstępni (rodzice, dziadkowie itd.) a następnie rodzeństwo. Krewnych w tym samym stopniu obowiązek alimentacyjny obciąża w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Od świadczeń alimentacyjnych na rzecz rodzeństwa można się uchylić, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego lub dla jego najbliższej rodziny.

Należy pamiętać, że były małżonek jest zobowiązany do dostarczenia środków utrzymania drugiemu małżonkowie w pierwszej kolejności (przed krewnymi małżonka).

Alimenty na rzecz byłego współmałżonka

Orzeczenie o winie w przypadku rozwodu ma znaczenie dla istnienia obowiązku alimentacyjnego na rzecz byłego współmałżonka. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia to małżonek niewinny może żądać alimentów w sytuacji, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Zatem małżonek niewinny nie musi znajdować się w niedostatku wystarczy, że wykaże pogorszenie swojej sytuacji materialnej na skutek rozwodu.

W przypadku byłych małżonków obowiązek alimentacyjny wygasa w razie zawarcia przez uprawnionego małżonka nowego małżeństwa.

Ponadto, gdy zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego małżonka, może przedłużyć wymieniony termin pięcioletni.

Alimenty dla pasierba, macochy lub ojczyma

Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od macochy albo ojczyma, jeśli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Macocha lub ojczym mogą żądać od pasierba świadczeń alimentacyjnych, jeżeli przyczyniali się do wychowania i utrzymania dziecka a ich żądanie odpowiada zasadom współżycia społecznego. Obowiązek dostarczenia dziecku środków utrzymania przez macochę i ojczyma nie może wyprzedzać obowiązku alimentacyjnego rodziców dziecka. Zatem jeśli będzie to zgodne z zasadami współżycia społecznego dziecko będzie mogło żądać świadczeń alimentacyjnych od ojczyma lub macochy wtedy, gdy jego rodzice nie mogą spełnić swojego obowiązku alimentacyjnego albo gdy ich możliwości zarobkowe i majątkowe nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Alimenty – do jakiego sądu w Warszawie należy złożyć pozew o alimenty?

Sądem właściwym w sprawie o alimenty będzie sąd rejonowy, bez względu na wysokość dochodzonych alimentów (bez względu na wartość przedmiotu sporu). Pozew o alimenty można złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (czyli osoby występującej o zasądzenie alimentów).

W Warszawie znajduje się kilka sądów rejonowych. Każdy z nich jest właściwy miejscowo do rozpoznania spraw dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla poszczególnych dzielnic.

Ostatnie artykuły