Nasi adwokaci specjalizują się w sprawach z zakresu prawa spadkowego w Warszawie m.in.: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek.

Czym jest prawo spadkowe?

Prawo spadkowe jest jedną z tych dziedzin prawa, z którą większość z nas nie chciałaby mieć do czynienia. Po śmierci osoby najbliższej, nie myślimy o skutkach jakie wynikają z dziedziczenia. Należy jednak pamiętać, że spadek to nie tylko aktywa (oszczędności, nieruchomości, samochód, biżuteria, pamiątki rodzinne), ale również zobowiązania i długi (niespłacone kredyty, pożyczki, zaległości podatkowe).

Zainteresowanie sytuacją majątkową spadkodawcy umożliwia podjęcie przez spadkobiercę właściwej decyzji o przyjęciu albo odrzuceniu spadku. Dlatego też po śmierci osoby najbliżej powinniśmy spróbować uzyskać informację o tym czy miała długi tzn. brała kredyty, pożyczki oraz o tym jaki posiadała majątek. Uzyskanie takich informacji pozwoli uniknąć problemów i obowiązku spłaty długów w przyszłości.

Należy pamiętać, że brak znajomości przepisów może mieć poważne konsekwencje w przyszłości, dlatego każdą sprawę warto skonsultować z naszą kancelarią adwokacką specjalizującą się w prawie spadkowym.

Pomoc w zakresie prawa spadkowego obejmuje sprawy na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Najczęstsze sprawy z zakresu prawa spadkowego to:

  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy albo testamentu,
  • zachowek,
  • uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • uchylenia albo zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • dział spadku.

Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowywaniem opinii prawnych oraz reprezentowaniem klientów przed sądami.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu z adwokatem.

Najważniejsze informacje

Prawo spadkowe – oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadku. Brak oświadczenia spadkobiercy tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie można złożyć przed sądem albo przed notariuszem.

Prawo spadkowe – proste przyjęcie spadku w czy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku

Dokumentem potwierdzającym nabycia spadku jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez sąd albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. W celu przygotowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zachęcamy do skorzystania z pomocy naszej kancelarii adwokackiej w Warszawie. Pomoc adwokata pozwoli na szybkie zakończenie sprawy i uniknięcie problemów w przyszłości.

Prawo spadkowe – do jakiego sądu w Warszawie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku należą do właściwości sądów rejonowych. Wniosek należy włożyć do sądu ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

W Warszawie znajduje się kilka sądów rejonowych. Każdy z nich jest właściwy miejscowo do rozpoznania spraw dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla poszczególnych dzielnic.

Prawo spadkowe – jakie dokumenty dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Przede wszystkim należy dołączyć akt zgony spadkodawcy. Jeśli spadkodawca sporządził testament to trzeba go złożyć w sądzie albo wskazać u kogo znajduje się testament. Ponadto w przypadku dziedziczenia ustawowego trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające więzy rodzinne ze spadkodawcą (odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia).

Prawo spadkowe – co to jest zachowek?

Zachowek ma na celu ochronę najbliższej rodziny spadkodawcy. Jeżeli uprawniony nie otrzymał zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

W przypadku braku testamentu, bądź pominięciu w testamencie zachęcamy do konsultacji z adwokatem specjalizującym się w prawie spadkowym w Warszawie.

Prawo spadkowe – komu przysługuje zachowek?

Zachowek należy się zstępnym (dzieci, wnuki, itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli uprawniony zstępny jest małoletni powinien otrzymać dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowę wartości tego udziału.

Ostatnie artykuły