Nasi adwokaci specjalizują się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w Warszawie m.in.: w sprawach o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

Postępowanie o podział majątku wspólnego jest najczęściej kojarzone ze sprawą o rozwód. Jeśli pomiędzy małżonkami istniała wspólność majątkowa małżeńska, to na skutek orzeczenia rozwodu wspólność ta ustaje. Trzeba wtedy dokonać podziału majątku wspólnego. Wspólność ustawowa małżeńska ustaje również na skutek orzeczenia separacji, unieważnienia małżeństwa, zawarcia umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, orzeczenia przez sąd rozdzielności majątkowej czy śmierci współmałżonka.

Postępowanie dotyczące podziału majątku często jest skomplikowane i długotrwałe. W pierwszej kolejności trzeba ustalić jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Następnie trzeba ustalić wartość poszczególnych składników. Jeśli małżonkowie nie są zgodni co do wartości składników, niezbędna jest pomoc biegłego rzeczoznawcy. Zazwyczaj największe problemy pojawiają się przy ustaleniu wartości nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym oraz ustaleniu, któremu z małżonków ma przypaść ten składnik majątku. Należy pamiętać, że podział majątku nie ma wpływu na zobowiązania wynikające z umowy o kredyt hipoteczny zawartej z bankiem.

W sprawie o podział majątku można żądać ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz rozliczenia nakładów i wydatków z majątku wspólnego na osobisty każdego małżonka oraz zwrotu nakładów i wydatków z majątku osobistego na majątek wspólny.

Biorąc pod uwagę wielość zagadnień i zawiłość spraw o podział majątku warto skorzystać z pomocy adwokata z naszej Kancelarii. Posiadana przez nas wiedza i doświadczenie w sprawach rodzinnych pomogą w osiągnięciu korzystnego rozstrzygnięcia oraz uniknięciu problemów w przyszłości.

Nasza kancelaria w Warszawie świadczy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie sprawy o podział majątku:

 • udzielamy porad prawnych – zarówno przed jaki i w trakcie postępowania sądowego,
 • prowadzimy spotkania w celu próby osiągnięcia kompromisu,
 • sporządzamy pisma procesowe np. wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
 • reprezentujemy klientów przed sądem – czuwamy nad przebiegiem postępowania sądowego, na bieżąco informujemy klientów o stanie sprawy oraz opracowujemy z klientem strategię działania.

Jeśli decydujesz się na samodzielne złożenie wniosku o podział majątku wspólnego, zachęcamy do skorzystania z porady prawnej podczas której adwokat wyjaśni przebieg postępowania, pomoże zgromadzić materiał dowodowy oraz wytłumaczy możliwe rozstrzygnięcia i ich skutki.

Zapraszamy do kontaktu z adwokatem.

Najważniejsze informacje – podział majątku

Kiedy powstaje wspólność majątkowa małżeńska?

Wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) powstaje między małżonkami z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa. Jeśli małżonkowie nie chcą, żeby w trakcie trwania małżeństwa powstała między nimi wspólność ustawowa to mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską tzw. intercyzę.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Jeśli małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej to majątek wspólny będzie obejmował przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS

Co to jest majątek osobisty?

Przedmioty majątkowe, które nie są objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Są to w szczególności:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W jaki sposób można dokonać podziału majątku?

Podział majątku może być dokonany w postępowaniu sądowym bądź w umowie zawartej przez współmałżonków. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość to umowa o podział majątku wspólnego musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Podział majątku może być dokonany również w sprawie o rozwód. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, ale tylko wtedy gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Zatem podział majątku jest rzadko dokonywany łącznie z rozwodem. Ma to miejsce w przypadku, gdy małżonkowie przedstawią zgodną propozycję podziału majątku.

Podział majątku a mieszkanie/dom na kredyt

W sprawie o podział majątku sąd dokonuje podziału jedynie aktywów. Sąd nie będzie dzielił długów i kredytów. Dokonany zarówno w umowie, jak i sądownie podział majątku nie ma wpływu na zobowiązania wynikające z umowy o kredyt hipoteczny. Byli małżonkowie nadal pozostają współkredytobiorcami. Oczywiście małżonkowie mogą ustalić, że to osoba, której zostanie przyznane mieszkanie będzie spłacała kredyt. Warto w tym celu zawrzeć odpowiednią umowę. Jednak w przypadku zaległości w spłacie kredyty bank będzie mógł żądać zapłaty również od drugiego małżonka. Aby uniknąć takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie zgody banku na zwolnienie jednego z małżonków ze spłaty długu.

Udziały małżonków w majątku wspólnym

Zgodnie z zasadą wynikającą z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustalenia przez sąd nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym. Ustalenie nierównych udziałów następuje z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Rozliczenie nadkładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka lub odwrotnie

Małżonkowie powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na  majątek osobisty każdego z nich, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Każdy z małżonków może również żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Zasady co do zwrotu wydatków i nakładów stosuje się także w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.

Podział majątku – do jakiego sądu w Warszawie należy złożyć wniosek?

Sądem właściwym w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami będzie sąd rejonowy, bez względu na wartość majątku podlegającego podziałowi. Wniosek o podział majątku należy złożyć to sądu miejsca położenia majątku. Jeśli składniki majątku znajdują się w okręgach różnych sądów rejonowych, to do wnioskodawcy należy wybór do którego sądu złoży wniosek. Oczywiście wnioskodawca może wybrać jeden z sądów w okręgu którego znajduje się składnik majątku wspólnego małżonków. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wspólność majątkowa ustała przez śmierć jednego z małżonków – wtedy sądem właściwym jest wyłącznie sąd spadku, czyli sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy.

W Warszawie znajduje się kilka sądów rejonowych. Każdy z nich jest właściwy miejscowo do rozpoznania spraw dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla poszczególnych dzielnic.

Ostatnie artykuły