Kto może być uznany za niegodnego dziedziczenia?

Kto może być uznany za niegodnego dziedziczenia?

Każda osoba może zdecydować, kto będzie powołany do spadku po jej śmierci. W tym celu należy sporządzić testament. Jeśli jednak spadkodawca nie sporządzi testamentu, to wtedy dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Aby wykluczyć z możliwości spadkobrania osoby postępujące niezgodnie z porządkiem prawnym i nieetycznie, ustawodawca przewidział instytucję niegodności dziedziczenia.

Uznanie za niegodnego dziedziczenia

Niegodność dziedziczenia nie następuje z mocy samego prawa. Do jej stwierdzenia konieczne jest uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądowego. W sentencji wyroku jest wskazane, że niegodny będzie wyłączony od dziedziczenia.

Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się o przyczynie niegodności, jednak nie później niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

Przesłanki uznania za niegodnego dziedziczenia

Zgodnie z art. 928 Kodeksu cywilnego, spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,

2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności,

3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Za niegodną dziedziczenia może być uznana osoba, która otrzymałaby jakiekolwiek przysporzenie ze spadku. Zatem dotyczy to również osób na rzecz których został sporządzony zapis zwykły czy zapis windykacyjny, które są uprawnione do zachowku bądź uprawnione z tytułu polecenia.

Skutki uznania za niegodnego

Spadkobierca uznany za niegodnego zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Skutki niegodności dotyczą wyłącznie osoby uznanej za niegodną dziedziczenia i nie rozciągają się na jej zstępnych. Zstępni zatem mogą zarówno dziedziczyć po spadkodawcy, jak i ewentualnie być uprawnieni do zachowku po nim.


Niniejszy artykuł jest ogólnym omówieniem tematu. Każda sprawa jest wielowątkowo i wymaga dokładnej analizy. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.


Zapraszam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z zakresu prawa spadkowego.